Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

robot

Případová studie

TVD – Technická výroba: KARAT pro zpracovatele špičkových kovodělných výrobků

25. května 2023

Společnost TVD – Technická výroba patří k lídrům v oblasti robotizované výroby kovodělných komponent, zejména pak rozvaděčových skříní.

Špičkové výrobní technologie proto logicky doplňuje technologiemi informačními, a to s cílem jejich vzájemné integrace, která by vedla k efektivnějšímu řízení podniku jako celku. Následující případová studie popisuje zkušenosti z výběru a implementace informačního systému KARAT a shrnuje dosažené přínosy z jeho používání.

NA CESTĚ K ROBOTIZOVANÉ VÝROBĚ ROZVADĚČOVÝCH SKŘÍNÍ

Společnost TVD – Technická výroba byla založena v roce 1989 jako Technické výrobní družstvo Slavičín. Ve svých počátcích se zabývala obchodní a stavební činností a zpracováním dřeva. Přelomovým rokem v jejím rozvoji se stal rok 1993, kdy byla zahájena výroba skříní rozvaděčů, která je dodnes stěžejní činností organizace. V roce 2001 nastala zásadní změna v právní formě vlastnictví, kdy se firma transformovala z družstva na akciovou společnost.

V dalších letech, zejména v období 2005 – 2006, došlo k významnému rozvoji podnikání, a to díky výstavbě několika moderních výrobních a montážních hal. Dnes jsou všechny provozy dislokovány ve vlastním areálu firmy, jehož celková rozloha činí 15 tisíc m2 . Haly jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi pro zpracování kovu a dalších materiálů. Za zmínku stojí například automatická lakovací linka Galatek nebo robotizované svařovací pracoviště.

VĚTŠINA PRODUKCE SMĚŘUJE DO ZAHRANIČÍ

Firma je organizačně rozdělena do čtyř divizí. Nejvýznamnější z nich je divize zpracování plechu, která je zaměřena na výrobu rozvaděčových, datových a plynoměrových skříní a na CNC zpracování plechů. Kovovýroba se zabývá produkcí kovových celků, komponentů a lakováním práškovými barvami. Obě uvedené divize se podílí 88 % na celkových tržbách. Další dvě divize se orientují na lisování technické pryže, výrobu gumových polotovarů a lisování termoplastů.

Více jak 85 % produkce společnosti jde na export, většinou pak do zemí EU, z menší části do Ruska, Ukrajiny a Moldávie. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří evropské korporace podnikající v oblasti elektrotechniky, energetiky a telekomunikací. Téměř 80 % celkové produkce je vyráběno zakázkově na základě výkresové dokumentace. Pouze 20 % je určeno na sklad, přičemž se jedná především o korpusy plechových skříní.

RECEPT NA ÚSPĚŠNÝ ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Společnost patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům z oblasti kovovýroby a strojírenství ve Zlínském kraji. Pracuje pro ni téměř 500 zaměstnanců. V roce 2013 firma dosáhla tržeb ve výši 642,5 mil. Kč, což je téměř o třetinu více než v předkrizovém roce 2008. Je tomu tak proto, že se vedení společnosti daří naplňovat strategii, která je založena na kvalitně vybudovaném zázemí, vysoce jakostní produkci a spokojených zaměstnancích. Kromě zmíněného rozvoje výrobních kapacit dokládá prosazování uvedených strategických záměrů například zřízení vlastního oddělení pro konstrukci a technologickou přípravu výroby, školícího centra a stravovacího zařízení. V neposlední řadě se podařilo vybudovat také novou obchodní síť v ČR pro sortiment rozvaděčových skříní a dalších produktů určených k dalšímu průmyslovému využití. V oboru kovodělné a strojírenské výroby je kvalita zpracování, stejně jako precizní funkčnost a odolnost výrobku, rozhodujícím kritériem konkurenceschopnosti. V kvalitě produkce se odráží nejen mnohaleté zkušenosti zaměstnanců společnosti, ale především nastavení a zavedení systému kvality dle normy ISO 9001. Propracovanost postupů a řízení výrobních procesů bylo poprvé certifikováno v roce 2002, kdy firma obdržela osvědčení o splnění požadavků normy ISO 9001:2001.

ROZVOJ SPOLEČNOSTI SI VYŽÁDAL NOVÝ ERP SYSTÉM

Dynamický růst společnosti s sebou postupně přinášel nové požadavky na stávající ERP systém a jeho přizpůsobení se měnícím procesům, zejména pak v oblasti výroby. Bylo třeba také vyřešit problémy s uživatelským rozhraním, které neumožňovalo pracovat s více agendami a aktualizovanými daty najednou. Důležitým úkolem bylo také nastavení pracovních toků nad klíčovými agendami, které by se staly nedílnou součástí řízení podnikových procesů. V oblasti výroby bylo požadováno rozvrhování zakázek pomocí Ganttova diagramu, variantnost technologických postupů a změny v nastavení kmenových dat tak, aby bylo možné rozdělit přípravné časy pro stroj na jednotlivé kusy ve výrobní dávce. Doposud byl tento nedostatek napravován programováním pomocných operací, které zajišťovaly, aby výpočty systému odpovídaly skutečnosti. V souvislosti s výrobou bylo také třeba zefektivnit zjišťování skutečné kalkulace výroby, neboť ty byly dosud realizovány příliš složitě. Vzhledem k tomu, že stávající systém nebyl schopen po funkční ani technologické stránce držet krok s narůstajícími požadavky, rozhodlo vedení firmy v roce 2009 o jeho výměně.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S PREFERENCÍ TUZEMSKÝCH DODAVATELŮ

Výběrové řízení bylo zahájeno v polovině roku 2009, a to vlastním vytipováním vhodných systémů a jejich srovnáním se stávajícím ERP řešením. Počátkem následujícího roku bylo uskutečněno první kolo výběrového řízení. Před jeho zahájením byl určen tým deseti klíčových pracovníků za jednotlivé úseky, který se na výběru bude podílet. Tito lidé pak společně definovali požadavky se zvláštním důrazem na problematické a dosud neřešené oblasti. Následně byli osloveni předvybraní dodavatelé 10 ERP produktů.

První kolo výběrového řízení spočívalo v rozeslání zadávací dokumentace, vyhodnocení písemných nabídek a zároveň uskutečnění prezentací všech oslovených dodavatelů nad těmito nabídkami. „Tento náročný postup jsme zvolili proto, abychom poznali jednotlivé produkty a odborníky, kteří za nimi stojí. Nové nabyté informace nám umožnily formulovat další kritéria a upřesňovat ta stávající,“ uvádí Jaroslav Jablečník, který je ve společnosti odpovědný za ekonomiku provozu a controlling.

„Po prvním kole jsme se rozhodli pokračovat jen s tuzemskými producenty ERP systémů, a to ze dvou důvodů. Většina dodavatelů zahraničních řešení nebyla schopna zajistit jejich hluboké programové úpravy v těch oblastech, kde jsme je potřebovali. Přesvědčili jsme se také o tom, že tuzemské firmy mají lepší a pružnější legislativní podporu svých aplikací a lépe rozumějí podmínkám podnikání v našem prostředí,“ uvádí Miroslav Strnad, místopředseda představenstva společnosti a ředitel divize zpracování plechů.

HLAVNÍ KRITÉRIA A VOLBA FINALISTŮ

Hlavní kritéria pro volbu finalistů výběrového řízení odrážela již uvedené požadavky. Za ten nejdůležitější lze označit porozumění potřebám v oblasti kalkulací ze strany konzultantů dodavatelských firem a možnosti jejich nastavení v ERP systému. Z těch, co doposud nebyly uvedeny, lze zmínit podmínku, že systém nesmí být nasazen u přímého konkurenta TVD. V neposlední řadě sehrála důležitou roli také síla a stabilita dodavatele. Lidé odpovědní za výběr nového systému si uvědomili, že není možné očekávat zajištění jeho rozvoje do budoucna od dodavatele, který má k dispozici jen několik jednotlivců pro vývoj a konzultační služby.

Do finálového kola byly nakonec vybrány dvě společnosti: KARAT Software a Control. Obě dostaly za úkol zpracovat během jednoho měsíce úvodní analýzu. Její součástí byl také návrh automatizace konkrétního procesu na vzorových datech firmy TVD a prezentace výsledku před klíčovými uživateli. K rozhodnutí o vítězi výběrového řízení přispěly také referenční návštěvy u zákazníků.

Společnost KARAT Software jsme vyhodnotili jako silnou a stabilní pro naši další vzájemnou spolupráci. Její odborní konzultanti nás přesvědčili o dobrých znalostech a zkušenostech v oblastech, které pro nás byly klíčové.

tvdJaroslav Jablečníkekonomika provozu a controlling

KONKURENČNÍ VÝHODY VÍTĚZNÉ NABÍDKY

Ve výběrovém řízení nakonec zvítězila nabídka společnosti KARAT Software na dodávku a implementaci informačního systému KARAT.

„Společnost KARAT Software jsme vyhodnotili jako silnou a stabilní pro naši další vzájemnou spolupráci. Její odborní konzultanti nás přesvědčili o dobrých znalostech a zkušenostech v oblastech, které pro nás byly klíčové. Mám samozřejmě na mysli zejména řízení výroby, kalkulační systém a otevřenost ERP řešení,“ uvádí pan Jablečník.

„Vlastní ERP řešení se ukázalo jako dostatečně otevřené a flexibilní pro plnění našich požadavků nejen v okamžiku implementace, ale i do budoucna. Líbilo se nám také přehledné a intuitivní uživatelské prostředí systému,“ dodává pan Jablečník.

„Našim potřebám také vyhovovala jeho podpora prostřednictvím služby KARAT Assistance. Nakonec jsme se k nabídce KARAT Software přiklonili také proto, že při porovnání ceny, kvality řešení a přidané hodnoty, kterou pro nás byli schopni vytvořit vývojáři a konzultanti, byla vyhodnocena jako výhodnější než nabídka společnosti Control,“ uzavírá výčet konkurenčních výhod KARAT Software Jaroslav Jablečník.

HLAVNÍ ASPEKTY IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU

Implementační projekt byl zahájen v červnu roku 2011 předimplementační analýzou. Ta byla dokončena následující měsíc vypracováním cílového konceptu, který byl předložen k oponentuře a schválení klíčovým uživatelům a vedení společnosti.

Vlastní zavádění systému zahrnující instalaci hardwaru a softwaru, programové úpravy, převod dat, školení uživatelů a testování aplikací probíhalo až do konce roku 2011.

1. ledna 2012 byla implementace hotova. Následovala fáze doladění systému a odstranění chyb, které byly odhaleny během provozu s dohledem. V květnu 2012 pak došlo k podpisu akceptačních protokolů a systém byl předán k užívání do ostrého provozu.

Informační systém KARAT byl vybudován pro 85 současně pracujících uživatelů. Je provozován na dvouvrstvé architektuře klientserver za využití databázového stroje Microsoft SQL Server a technologie tlustého klienta. KARAT lze v lokální konfiguraci nastavit na terminálový provoz, při němž se používají koncová zařízení značky Motorola. Sběr dat z výroby a řízení skladového hospodářství je realizováno prostřednictvím komplexního řešení Bartech, které je plně integrováno s informačním systémem KARAT.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI IMPLEMENTACI SYSTÉMU

Jako každý implementační projekt ani tento se nevyhnul nečekaným problémům, které bylo nutno napravit. Ten nejzávažnější byl způsobem chybou v algoritmu pro konverzi dat. Některé záznamy v databázi se zdvojily a po spuštění systému do ostrého provozu způsobily zmatek při realizaci zakázek. Proto museli odpovědní pracovníci chybu opravit a učinit pořádek v provozních datech. Došlo i na personální výměnu v oblasti plánování výroby.

Odborní konzultanti z KARAT Software však dokázali ve spolupráci s klíčovými uživateli tuto obtížnou fázi překlenout a nakonec jediným důsledkem vzniklých problémů bylo prodloužení časového harmonogramu projektu o dva měsíce.

„Pružné realizaci projektu napomohla dobře organizovaná školení, intuitivnost a jednoduchá ovladatelnost systému. Uživatelé obdrželi přehledně zpracovanou dokumentaci a k dispozici měli dostatečně podrobnou nápovědu ke každé funkci, kterou lze dále doplňovat“, uvádí Jaroslav Jablečník.

AUTOMATIZACE HODNOTOTVORNÉHO ŘETĚZCE

Celý proces realizace zakázky začíná přijetím poptávky ze strany zákazníka. Ta se zaeviduje v systému KARAT. Je na ní navázán proces workflow a vykazování času stráveného na její vyřízení. Počáteční (předpokládaná, plánová) kalkulace výrobku se však tvoří v Microsoft Excel, a to proto, že založení všech údajů do ERP systému pro její přípravu by trvalo neúměrně dlouho. Zákazník očekává rychlou odpověď na svou poptávku, a to během jednoho až dvou dnů.

V Excelu je tedy naceněna nabídka dle aktualizovaných údajů (vývoj cen plechu, inflace, doprava atd.) a její formulář může být díky úzkému propojení KARATu a aplikací Microsoft Office doplněn o údaje evidované v ERP systému. Následně pak odpovědný pracovník vygeneruje nabídku v PDF souboru tak, aby nemohla být dále měněna.

Finální nabídka pak obsahuje cenu, parametry dodávaného artiklu a předpokládaný termín dodání, který bývá postupně upřesňován po vzájemných konzultacích pracovníků z technologické přípravy výroby a jejího plánování. Jakmile zákazník nabídku přijme a zašle potvrzenou objednávku, pak dojde na jejím základě k založení zakázky v ERP systému KARAT.

WORKFLOW JAKO SILNÝ NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

KARAT je při evidenci zakázek velmi nápomocen tím, že je umožňuje členit do více číselných řad. Zakázky tak lze rozdělit na základní, vzorkové, pilotní nebo vývojové. Dále je možné identifikovat, zda půjde o sériovou nebo zakázkovou výrobu a podle toho se na ni navazuje příslušný proces pracovních toků. Nasazením workflow a jeho intenzivním využíváním se podařilo zrušit složité rozčleňování typu výroby pro jednotlivé obchodní případy. Tím se výrazně usnadnila spolupráce mezi úsekem výroby, její technologickou přípravou a oddělením obchodu.

V případě sériové výroby je pracovní tok nasměrován přímo k vedoucímu výroby, který potvrdí zpracování zakázky, zaznamená příslušný termín předání zákazníkovi a případně přidá své poznámky, s nimiž zakázku vrátí zpět odpovědnému pracovníkovi z obchodního oddělení, který zaznamená potřebné údaje do kupní smlouvy a odešle ji zákazníkovi. V případě atypické zakázky musí pracovní tok projít přes technologickou přípravu výroby.

Tvoří se dynamický proces, kdy TPV určí, do kdy se jednotlivé zainteresované pracovní role mají vyjádřit k termínu plnění zakázky. Jde o konstruktéry, programátory CNC strojů, technology výroby atd. Pracovníci konstrukce založí a provážou základní číselnou evidenci, technologie pak doplní příslušné operace a postupy. Jakmile je vše v rámci workflow schváleno a zákazník odsouhlasí navržené termíny, předá se zakázka do výroby. Výroba přitom musí být schopna pružně reagovat na změny, k nimž dochází v jejím průběhu.

KARAT nám pomáhá získávat větší přehled a lépe sledovat průběh výroby. Proto také například vyhráváme více výběrových řízení.

tvdMiroslav Strnad místopředseda představenstva společnosti a ředitel divize zpracování plechů

ZÁKLADEM PROFITABILNÍ PRODUKCE JSOU SPRÁVNĚ NASTAVENÉ KALKULACE

Hlavním problémem původního systému bylo, že nedokázal pracovat se skutečnými náklady. KARAT díky přesné evidenci průběhu výrobního procesu (operací, průběžných časů atd.) umožňuje zjistit náklady od zahájení až po ukončení příslušných operací. Celý proces je zahájen založením zakázky a přiřazením nákladů na úrovni úplných vlastních nákladů podle vzorce, který je k dispozici v ERP systému. Následně dojde k porovnání s plánovou kalkulací evidovanou v MS Excel a zpřesnění nákladů vynaložených na realizaci zakázky. Kalkulace je tvořena metodou přírůstkovou, kdy se k ceně materiálu načítají další položky. Mzdy představují součást jednicových nákladů, které je možno vztáhnout ke konkrétní operaci či výkonu. Rozpočítávání režijních nákladů dle metody ABC a jejich přiřazování jednotlivým procesům je stále předmětem řešení.

Cílem je dosažení co nejvěrnějšího obrazu, který by odrážel vznik nákladů a spotřebu zdrojů při realizaci konkrétní aktivity. I když ještě není zcela dokončen, umožnil výše popsaný automatizovaný postup v prostředí ERP systému KARAT zvýšit kázeň ve výrobě, zlepšit systém odměňování a zpřesnit oceňování produkce.

NOVÝ SYSTÉM POSUNUL FIRMU VÝZNAMNĚ VPŘED

Zásadním přínosem pořízení a nasazení informačního systému KARAT bylo zlepšení řízení celého hodnototvorného řetězce po linii nákup – výroba – prodej a samozřejmě také navazujících podpůrných a rozhodovacích procesů. Výrazně se zpřesnilo zpracování základní podnikové agendy ve všech oblastech a snížila chybovost v datech i realizaci procesů.

Miroslav Strnad k tomu uvádí: „Hlavním důvodem pro změnu stávajícího systému byla jeho strnulost. Požadovali jsme vyšší flexibilitu vůči našim potřebám, detailnější pokrytí zejména výrobního procesu, který je pro nás stěžejní, a přesnější ekonomické propočty produkce. Toho se pomocí systému KARAT podařilo docílit.“

„Nesmíme také opomenout výrazné zvýšení uživatelského komfortu a zlepšení podmínek pro realizaci každodenní rutinní agendy. Jednou z výhod systému KARAT je provázanost jeho součástí. Například v modulu Objednávek přijatých můžete vidět, v jakém stavu je zakázka ve výrobě i datum její expedice,“ uvádí Jaroslav Jablečník z pohledu klíčového uživatele a dodává: „Je však také pravda, že celý proces změny systému byl bolestnější a delší, než jsme předpokládali. Čeká nás ještě řada úkolů, zejména v oblasti podpory manažerského rozhodování.“

„Z pohledu managementu firmy se klíčové přínosy skutečně projevily zejména v provozní oblasti, a to až po dvou a půl letech od konce implementace. Bylo potřeba více času na optimalizaci a doladění celého IT řešení,“ souhlasí Miroslav Strnad a pokračuje:

„Díky dobré spolupráci s konzultačním týmem KARAT Software profitujeme ze systému především zpřesněnými kalkulacemi, které nám umožní lépe spočítat náklady, prodejní cenu, a zajistit tak vyšší procento ekonomicky úspěšných zakázek. Disponujeme rovněž controllingovými nástroji, které pomáhají určit návratnost vybraných činností.“

„KARAT nám pomáhá získávat větší přehled a lépe sledovat průběh výroby. Proto také například vyhráváme více výběrových řízení, neboť jsme schopni doložit šarži atestu na základě atributů, které se zaznamenávají při příjmu materiálu. I když nedokážeme přesně spočítat přínos systému a návratnost investice, vnímáme, že se naše firma za pomoci moderního ERP řešení významně posunula vpřed vůči konkurenci,“ uzavírá Miroslav Strnad.

Díky dobré spolupráci s konzultačním týmem KARAT Software profitujeme ze systému především zpřesněnými kalkulacemi, které nám umožní lépe spočítat náklady, prodejní cenu, a zajistit tak vyšší procento ekonomicky úspěšných zakázek.

tvdMiroslav Strnad místopředseda představenstva společnosti a ředitel divize zpracování plechů

PŘÍKLAD: TERMINÁLOVÝ PROVOZ PŘI ODVÁDĚNÍ VÝROBY

Odvádění výkazu práce a evidence šarží materiálu je realizováno přes terminál značky Bartech. Terminál přitom není napojen online na databázi systému KARAT. Data jsou do ní importována v pětiminutovém intervalu. Výhodou tohoto způsobu napojení je, že případnou chybu při vykazování, která vyvolá příslušné hlášení systému, není operátor nucen okamžitě řešit, a nedochází tak k prodlevám v práci. Chybu následně odstraní mistr, jakmile se dostane k práci se systémem. Terminál má jednoduché ovládání přes volby kláves F1 až F4 a jeho nabídku lze nastavit dle požadavků výrobního procesu jakékoliv firmy.

Společnost TVD na počátku implementace rozšířila standardní menu o skupinové odvádění, které se používá zejména u krátkých operací, kdy operace netrvá déle jak jednu minutu. Operátor při zahájení práce zvolí skupinové odvádění a načte více zakázek se stejným zdrojem (stroj). Při ukončení pak stačí jen identifikovat osobní číslo a operace je vykázána do systému. Tímto způsobem se zrychlí a zjednoduší odvádění výkazů práce na zakázky.

TVD – Technická výroba, a.s.

Nabídka CNC zpracování plechů, kovovýroby, lisování technické pryže a termoplastů či lakování práškovými barvami. Výroba skříní rozvaděčů. Přes 420 kvalifikovaných pracovníků.

tvd.cz

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.