Skladový systém

Získejte přehled a kontrolu nad skladovým hospodářstvím. Se skladovým systémem rychle vyřídíte příjem, evidenci i dodávky zboží.

navrh-bez-nazvu-51

Provozujete sklad nebo jich máte dokonce více? Kvalitní skladový program vám pomůže optimalizovat skladové procesy.

Výhody pro skladové hospodářství, pokud používáte skladové systémy

1. Kompletní přehled

Evidence zásob, členění pomocí stromové struktury, evidence typů, atributů a detailů položek, se kterými můžete pracovat i díky čárovým kódům – to vše umožňuje ucelená skladová evidence.

2. Blokační a rezervační mechanismy

Díky provázanosti systému budete vždy vědět okamžitý stav disponibilního množství zásob.

3. Vyhodnocování a statistika

Přínos skladového systému nespočívá jen v přesné evidenci údajů a vystavovaných dokladů, ale také schopnosti vyhodnocování. Získáte rychlé přehledy o dění ve skladech i možnost tisku sestav a grafických výstupů.

4. Bezpečí a kontrola

Důležité jsou také kontrolní akce a propočty. Kontroly stavu a zaúčtování skladových pohybů vám dodají klid a jistotu.

LINEA NIVNICE – Plná automatizace toku zboží od balící linky až po expedici

Co sleduje skladový systém KARAT?

 • Získejte kontrolu nad skladovými a odbytovými číselníky, transakcemi, zásobami, oceňováním skladových pohybů a účtovacími pravidly.

 • Sledujte přijaté i vydané objednávky, poptávky a nabídky s automatickým posouzením okamžitého stavu skladových zásob.

 • Naplánujte skladové pohyby a evidujte příjmové, výdajové a převáděcí listy.

 • Udržte si přehled o všech položkách ve skladu i s jejich cenami. Vytvářejte individuální ceníky, akční ceny nebo množstevní slevy.

 • Dohlédněte na reklamační řízení, oběh reklamované položky včetně souvisejících dokumentů a vyhodnocujte dodatečné náklady a ztráty díky integrovaným analýzám a statistikám.

 • Z hlediska způsobů ocenění skladových zásob nabízí IS KARAT všechny legislativou povolené druhy oceňování skladových zásob, tedy FIFO, Průměrné ceny, Pevné ceny. Za nejpropracovanější metodu oceňování skladových zásob považujeme FIFO metodu. FIFO metoda umožňuje transparentní dohledání ocenění konkrétní zásoby a FIFO mechanizmy v IS KARAT mají propracovaný systém dodatečných oprav vstupních cen s přesným přeceněním cen výstupních.

 • Skladové jádro IS KARAT umožňuje pracovat s několika měrnými jednotkami v rámci jedné skladové karty. V různých měrných jednotkách potom můžete zásobu evidovat, nakupovat, prodávat, vyrábět, objednávat, atd. Mezi těmito měrnými jednotkami mohou být evidovány přepočtové vztahy, nebo pokud neexistují, lze zadávat jednotlivá množství v různých měrných jednotkách samostatně.

 • IS KARAT nabízí plnou podporu v oblasti Intrastatu. Umožňuje vytvářet jak výkazy o přijetí, tak o odeslání zásob, která čerpají data ze samotných dokladů IS KARAT. Jednotlivé výkazy lze importovat do SW celní správy v několika formátech. V případě, kdy společnost do povinnosti vykazovat Intrastat zatím nespadá, umožňuje systém kontrolovat práh této povinnosti.

 • Pokud jste povinni přiznávat spotřební daň, nabízí IS KARAT řešení v podobě vazeb jednotlivých nomenklatur na sazby spotřební daně. Lze rozlišovat daňové a nedaňové sklady a specifické druhy skladových pohybů, které legislativně do spotřební daně nevstupují. Následně potom systém poskytuje přesné podklady pro vyplnění přiznání ke spotřební dani. Spotřební daň lze evidovat pro veškeré komodity, které jí podléhají.

 • V systému lze evidovat jednotlivé vazby mezi obalovými prostředky a konkrétními nomenklaturami a následně tak dle jednotlivých skladových pohybů sestavit podrobný výkaz o produkci obalů EKOKOM. Ten je při patřičném nastavení systému k dispozici automaticky bez nutnosti doplňování dalších informací.

 • Z hlediska řízení obalového hospodářství lze v IS KARAT sledovat podrobné obalové saldo s jednotlivými partnery či dopravci. Obalové saldo lze sledovat s vazbou na lokalitu a optimalizovat tak, kde jsou obaly odebírány a kde vraceny. Stejně tak lze obalové saldo sledovat po jednotlivých měnách a ošetřit tak při větších pohybech obalů a práci s více měnami negativní dopad kurzu na zpětný výkup obalů. Obalové saldo je systémem sestavováno zcela automaticky na pozadí a podporuje režimy „Nákup/Prodej“, „Zálohově“ a „Pouze evidenčně“.

 • K jednotlivým skladovým položkám lze evidovat čárové kódy, či QR kódy a následně s nimi v systému pracovat. Typickým využitím je práce na skladě s podporou skladových terminálů, kdy systém nabízí několik řešení počínaje off-line řešením, on-line řešením či napojením na externí SW skladových terminálů. V systému lze také tisknout štítky s čárovými či QR kódy k jednotlivým skladovým položkám, či tisknout paletové štítky s SSCC kódy a informacemi v podobě EAN128, a to jak pro homogenní, tak nehomogenní palety.

 • V systému je umožněno parametrizovat skladové položky tak, aby dle nastavených parametrů tyto položky mohly být filtrovány pomocí speciálního parametrického filtru. Celé řešení si lze pak představit, jako když vyhledáváte mezi tisíci položkami dle různých parametrů v e-shopu. Tento nástroj lze použít na vyhledávání vhodných skladových položek na různých místech systému. Například při objednávání, prodeji či volbě vhodných materiálových položek do technologických postupů ve výrobě.

 • Systém takzvaných skladových atributů lze využít pro sledování výrobních čísel, šarží, čísel taveb či expirací skladových položek. Skladové položky lze potom rozpadnout na podrobné členění s přesnými informacemi o stavu zásob. S vazbou na výrobní čísla či šarže skladových položek jsou také k dispozici nástroje umožňující provádět zpětnou dosledovatelnost skladových položek, která je pro mnohé firmy především v potravinářském průmyslu povinná.

 • V případě, kdy skladové položky, které evidujete, podléhají povinnosti poplatků za elektroodpad či jiných například autorských poplatků, lze tyto poplatky v IS KARAT evidovat. Na úrovni dodacího listu lze potom poplatky samostatně vyčíslit, nebo je mít jako součást prodejní ceny. Specifické poplatky lze také vykazovat pomocí výkazu o odvádění těchto poplatků.

 • Skladové jádro IS KARAT disponuje nástrojem, který umožňuje vyhodnotit disponibilitu skladových zásob na časové ose. Lze potom v systému sledovat bilanci, kdy která zásoba jak poklesne a je tedy potřeba zajistit její dostupnost. Disponibilita v čase je využitelná jak pro společnosti obchodní, tak pro společnosti výrobní, a to z hlediska zajištění disponibility materiálu pro výrobu. Díky umístění disponibility do časové osy a práci s tímto nástrojem lze optimalizovat množství skladových zásob na skladě v daném okamžiku.

 • Nabízíme taktéž řešení v oblasti odběratelských či dodavatelských reklamací. K dispozici je řešení jak pro maloobchod, kdy předmětem reklamace bývá jedna konkrétní položka, tak pro velkoobchod či výrobní společnosti, kdy předmětem reklamace je soubor více reklamovaných položek s různým typem závady a různým způsobem řešení reklamace. Pro výrobní společnosti je k dispozici vazba na výrobní moduly systému, ať už z hlediska interních reklamací (neshod), tak z hlediska řešení reklamovaných položek prostřednictvím opravných výrobních postupů. Součástí každé reklamace je potom přesné vyčíslení nákladů na její odstranění včetně možnosti jejich fakturace v případě neuznané reklamace.

 • V oblasti konsignačních skladů nabízí IS KARAT řešení jak tzv. konsignace vlastní, tak konsignace cizí, kdy systém umožňuje evidovat obě tyto povahy skladových zásob. Díky dalším mechanizmům IS KARAT lze skladovou zásobu v konsignaci podrobně sledovat a v případě potřeby inventarizovat. Samozřejmostí je řešení umožňující vystavovat potřebné doklady pro pohyb zásob mezi vaší společností a partnerem konsignace, jako jsou například převáděcí listy či vydané faktury.

PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK

Řízený sklad – automatizace skladových procesů

Nadstavbou základního řešení skladového systému je aplikace řízeného skladu (WMS). Řízený sklad zvyšuje spokojenost zákazníků díky rychlejším dodávkám zboží. Jeho zavedením vytvoříte předpoklady pro snížení nákladů a zvýšení produktivity skladovacího procesu.

ŘÍZENÉ SKLADY
SKLADOVÉ POLOŽKY WMS

Řízený sklad vám také umožní využít výhod plné automatizace skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici.

Co umí řízený sklad?

 • automatické přiřazování pozic pro příjem a výdej zásob
 • přesná evidenci skladových zásob s možností zpětného dohledání
 • zvýšení rychlosti a přesnosti práce skladníků, dokumentování jejich činnosti při plnění úkolů v rámci předem definovaných logistických procesů
 • optimalizace tras pro přesuny zásob, přehled o jejich přesném umístění na skladě
 • automatické generování sumáře obalů u příjmů a výdejů z řízeného skladu
 • tisk evidenčních etiket (čárových kódů, RFID)
 • podpora online práce prostřednictvím mobilních terminálů (WiFi), řízení priorit a systematické vytěžování skladníků
 • online inventury přes mobilní terminály
 • nastavení přístupových práv
MANIPULAČNÍ VOZÍKY

Zaujal vás skladový systém?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontakt