Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

mrb_header

Případová studie

MRB Sazovice: Velké přínosy u zakázkové výroby bezpečnostních dveří

8. února 2010

Společnost MRB Sazovice je významný český výrobce bezpečnostních dveří a závěsných balkonů. Jak ukazuje následující případová studie, díky podpoře ze strukturálních fondů EU si může i relativně malá společnost dovolit implementaci moderního robustního ERP systému.

Společnost MRB Sazovice se od svého vzniku na počátku 90. let zabývala klempířskou a zámečnickou výrobou. V roce 1994 rozšířila své zaměření o výrobní program bezpečnostních dveří s požární odolností a investovala do nových technologií.

Firma patří do segmentu malých a středně velkých podniků. Zaměstnává celkem 125 pracovníků ve výrobním závodě v Sazovicích a pobočce v Kroměříži. Zajímavostí je, že firma využívá celkem 18 konsignačních skladů v ČR i na Slovensku.

To jí umožňuje přislíbit zákazníkům okamžité dodání dveří ve standardních rozměrech.

NA CESTĚ K MODERNÍMU ERP ŘEŠENÍ

V minulosti společnost využívala několik různých informačních systémů. Začínala v roce 1997 s ekonomickým systémem ISO od I.F.T. Progres (dnes KARAT Software), výrobu řídila prostřednictvím MS Excel. Později využívala ERP systém Apertum, přičemž evidence mezd musela být prováděna externím dodavatelem. Vyhlášení dotačního programu ICT v podnicích agenturou CzechInvest znamenalo pro firmu zásadní impulz k rozhodnutí o výměně informačního systému a integraci všech podnikových procesů do jednoho uceleného řešení. V květnu 2008 bylo zahájeno výběrové řízení na nový ERP systém, do kterého se přihlásilo 19 zájemců s různými informačními systémy. Nejúspěšnějším uchazečem se nakonec stala společnost KARAT Software.

NOVÉ ZKUŠENOSTI PRO OBĚ STRANY

Samotný implementační projekt trval celkem šest měsíců a obešel se bez větších problémů. Systém tak mohl být předán do ostrého provozu k 1. lednu 2009. Implementace přinesla mnoho nových zkušeností a poznatků jak pro uživatelskou firmu, tak pro dodavatele.

Dodavatel si například odnesl ponaučení, jak je důležité provádět školení na reálných podnikových datech. Původně zamýšlené školení na demoverzi systému a datech, která se nejvíce podobají výrobě bezpečnostních dveří a dalších

produktů klienta, se ukázalo pro uživatele obtížně srozumitelné.

Proto byla nejprve naplněna testovací databáze systému KARAT skutečnými provozními daty a na nich pak lektoři provedli školení, během něhož se podařilo vysvětlit i mnohé nestandardní výrobní a obchodní případy.

Cennou zkušeností pro MRB Sazovice bylo využití volných kapacit pro implementační projekt. V období ekonomické recese, kdy se firma musí vypořádat s nedostatkem zakázek, dokázala chytře využít volný čas pracovníků k pečlivému zmapování a nastavení procesů.

JAK SE ŘÍDÍ ZAKÁZKY V ERP KARAT

Plánování a řízení výroby, jako klíčový proces výrobní organizace, není ještě zcela automatizován a pokryt informačním systémem. Přesto i v této fázi jsou již zcela evidentní přínosy z využívání KARATu.

Popišme si nyní základní fáze životního cyklu realizace zakázky. Na samém počátku je přijetí objednávky zákazníka. Tu zadá odpovědný pracovník do systému, vytvoří technologický postup a vytiskne základní podklady pro výrobu. Tyto dokumenty obsahují informace o typu výrobku, požadovaném množství a termínu dodání. Poté jsou předány programátorovi, který potřebné díly přiřadí k jednotlivým výrobním zařízením a podklady vrátí obchodníkovi. Pomocí kalkulačního vzorce je vypočítána plánovaná výrobní cena.

Po těchto operacích dochází k uvolnění zakázky do výroby a vytištění průvodek s čárovými kódy. Pracovník odpovědný za plánování výroby seřadí podle termínů dodání výrobní průvodky a obchodník potvrdí termín dodání zákazníkovi.

ODVÁDĚNÍ VÝROBY V REÁLNÉM ČASE

Odvádění výroby bylo ještě v nedávné minulosti zadáváno ručně. Před zahájením samotné výroby byl vyskladněn materiál a po poslední operaci byla ručně odvedena hotová výroba do skladu. Nyní se jednotlivé výrobní operace odvádějí do systému KARAT s pomocí čárových kódů. Obchodníci tak snadno zjistí, v jaké fázi výroby se nachází konkrétní zakázka a mají kdykoliv k dispozici přesné informace pro zákazníka i pro své vlastní rozhodování.

PŘÍNOSY V EVIDENCI ZÁSOB

Dalším problémem, který se podařilo v rámci implementace vyřešit, je řízení skladového hospodářství, zejména pak výdej materiálu do výroby. Doposud byl materiál určený pro výrobu dostupný pro všechny pracovníky. Fyzický tok byl oddělen od toku informačního.

Pracovník odpovědný za výdej materiálů jej při vzneseném požadavku odepsal za skladu a převedl na rozpracovanou výrobu. Tento materiál byl však fyzicky stále přítomen ve skladu. V jiných případech byl materiál již zpracováván ve výrobě, ale systém jej stále evidoval jako zásobu. Bylo tedy nezbytné učinit pořádek v zásobách. Základním požadavkem na systém KARAT proto bylo propojit

fyzický a informační tok při řízení zásob. Hlavní roli zde hraje systém čárových kódů, který umožní odepisování materiálu u výrobních zařízení až ve chvíli, kdy je skutečně použit pro konkrétní zakázku a výrobek. Poskytne rovněž sledování toku materiálu a jeho využití a nabídne mimo jiné možnost dohledat pracovníka zodpovědného za nekvalitní výrobu či znehodnocení materiálu.

PŘÍNOSY NOVÉHO ZPŮSOBU KALKULACÍ

Další hmatatelný přínos z nasazení KARATu spočívá v novém způsobu kalkulace nákladů. Precizní nastavení kalkulačních vzorců formou zakázkové úpravy v systému KARAT nyní poskytuje přesné informace o tom, jaké byly skutečné režijní náklady a jakou marži mají jednotlivé výrobky a polotovary. Oproti původnímu způsobu kalkulací, při němž se režie počítaly z paušální částky na hodinu práce stroje, nabídl nový kalkulační systém kvalitnější údaje pro rozhodování na všech úrovních firmy.

DALŠÍ PŘÍNOSY PROJEKTU

Ke kompletnímu vyhodnocení přínosů bude objektivní se vrátit za nějaký čas, protože systém je v ostrém provozu teprve několik měsíců. Již dnes je však zřejmé, že implementační projekt splnil očekávání, a to nejen v oblasti řízení zakázek, sledování rozpracovanosti výroby a kalkulačního systému. Podívejme se na některé další přínosy. Na celkovém chodu firmy se pozitivně projevilo zrychlení a usnadnění účetních operací. Dalším přínosem je zavedení evidence hospodaření středisek a vzájemná mezi středisková evidence výroby. Doposud byly tyto operace prováděny ručně, což přinášelo chyby, které zcela pominuly. Významným přínosem v oblasti výroby bylo vytvoření kusovníků pro výrobu bezpečnostních dveří, které se v původním systému vůbec nepoužívaly. Vše bylo rozloženo na polotovary, komponenty a materiály, což usnadnilo úpravy výrobků dle konkrétních požadavků zákazníka.

DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU

Po odladění odvádění výroby v reálném čase se firma chystá k propojení úkolových mezd a evidence operací ve výrobě, která bude sloužit jako podklad pro výpočet mzdy. Dalším plánovaným krokem je zavedení modulu plánování výroby, který by měl vyřešit problémy s dokončováním zakázek. U některých z nich dochází těsně před termínem dodání ke zjištění, že doposud nebyly dokončeny.

Co, kdy a jak se bude vyrábět – je totiž pevně v rukou výrobních mistrů, kteří se rozhodují dle aktuálního vytížení jednotlivých pracovišť. Pokud však bude zakázka zaplánována v systému a pomocí čárových kódů se bude sledovat její rozpracovanost, pak lze podchytit také její případné zpoždění, které systém sám ohlásí. Taková zakázka pak dostane prioritu a bude možné ji vyrobit přednostně.

MRB Sazovice, spol. s r.o.

Zpracování plechů a profilů, výroba a prodej bezpečnostních dveří a balkónových systémů.

mrb.cz

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.