Řízení Cash Flow

V dnešní době plné změn je stále důležitější nejen sledovat a hlídat stav peněžních toků, ale také předvídat jejich vývoj.

cashflow

Výhody řízení cash flow v IS KARAT

  • můžete analyzovat, plánovat a modelovat budoucí finanční toky a promítnout výsledky do reálných dat
  • ucelený pohled na platební morálku zákazníků
  • stěžejní údaje pro finanční rozhodování ve známém prostředí (MS EXCEL)

Konkrétní přínosy v praxi

  1. Jako vstupy můžete použít reálné údaje z platebního kalendáře, očekávané nebo plánované příjmy, výdaje a počáteční stavy.
  2. Výstupy respektují krátkodobé i střednědobé (dlouhodobé) hledisko.
  3. Výhled cash flow může akceptovat průměrnou odchylku splatnosti partnera, koeficient pravděpodobnosti úhrady partnera a také může zohlednit posun splatnosti.
  4. Výhled cash flow může pracovat s výsledky známé metody ABC analýzy.
PLÁNY PROVOZNÍHO CASH FLOW

Jak řídit cash flow

Jednoduchý výkaz cash flow v MS Excel

Můžete použít časový horizont v řádech dnů, týdnů, dekád, měsíců či čtvrtletí. Existuje zde možnost použití různých filtrů, např. členění dle obchodních partnerů, různých měn, případně v řadách prvotních dokladů.

Kontingenční tabulka s grafem přímo z IS KARAT

Ze sumárních položek v grafu lze zobrazit rozpad až na prvotní položky plánu cash flow. Z praxe víme, že kontingenční tabulky mají v oblibě zejména manažeři, neboť jim umožňují intuitivně měnit dimenze pohledů stejně snadno, jak jsou zvyklí z Excelu.

Přehled položek cash flow

Jedná se o jednoduché zobrazení všech položek příjmů a výdajů s možností modelovat datum splatnosti, částku a pravděpodobnost úhrady. Následné změny lze zpětně promítnout do platebního kalendáře nebo zůstat pouze u predikce plánu cash flow.

Zaujalo vás řízení cash flow v IS KARAT?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás